Podmínky úschovy


 • Povinnosti a práva na základě těchto podmínek vznikají fyzickým nebo právnickým osobám, které mají s Ateli, s.r.o., IČ 29157013, sídlem Moravská 854/2, Doubravka, 312 00 Plzeň, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 27472 uzavřenou smlouvu o službách v závislosti na typu využívaného uživatelského účtu.

  Pojmy:
 • Marketplace podmínky - blíže zde
 • Oprávněný - fyzická nebo právnická osoba, která má s provozovatelem uzavřenou Smlouvu o službách (uživatelský účet Prodávající) dle Všeobecných obchodních podmínek - služby virtuální galerie blíže zde a Smlouvu o poskytování virtuálního prostoru dle Marketplace podmínek blíže zde
 • Podmínky úschovy - pravidla obsažená v tomto dokumentu, pokud tyto podmínky neobsahují pravidla potřebná k řádnému provedení platby, přiměřeně se využijí obchodní podmínky sjednané mezi oprávněným a složitelem (uvedené na každé produktové stránce), na základě kterých se uzavírá kupní smlouva.
 • Sběrný účet - účet určený schovatelem pro platbu finančních prostředků do úschovy.
 • Schovatel - Ateli, s.r.o., IČ 29157013, sídlem Moravská 854/2, Doubravka, 312 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 27472.
 • Složitel - fyzická nebo právnická osoba, která má s provozovatelem uzavřenou Smlouvu o službách (uživatelský účet Nakupující) dle Všeobecných obchodních podmínek - služby virtuální galerie blíže zde.
 • Smlouva o úschově - smlouva mezi složitelem, schovatelem a poskytovatelem uzavřená na základě těchto podmínek.

 • 1. Úschova
 • 1.1 V případě, že oprávněný a složitel spolu uzavírají kupní smlouvu, jejímž předmětem jsou produkty vystavené ve virtuální galerii PoštovnéZDARMA.cz, oba souhlasí, že uzavírají spolu se schovatelem smlouvu o úschově, která se řídí následujícími podmínkami úschovy.
 • 1.2 Složitel se zavazuje složit k rukám schovatele finanční prostředky jedním ze způsobů úhrady, kterou oprávněný umožňuje, jako plnění vyplývající z kupní smlouvy mezi nimi uzavřené.
 • 1.3 Oprávněný se zavazuje, že tento způsob plnění akceptuje.
 • 1.4 Schovatel se zavazuje nakládat s finančními prostředky v souladu s těmito podmínkami.
 • 1.5 Náklady spojené s úschovou hradí oprávněný.

 • 2. Proces úschovy a výplaty
 • 2.1 Složitel uhradí finanční prostředky na sběrný účet schovatele ve výši odpovídající kupní ceně z kupní smlouvy uzavřené mezi složitelem a oprávněným, a to ve lhůtě a způsobem, jakým si ujednali.
 • 2.2 Schovatel o úhradě finančních prostředků bez zbytečného odkladu informuje oprávněného.
 • 2.3 Oprávněný dle specifik jednotlivé použité metody úhrady splní svůj závazek, jenž vyplývá s kupní smlouvy mezi ním a složitelem.
 • 2.4 Poté, co oprávněný splní svůj závazek vůči složiteli, schovatel uvolní finanční prostředky z úschovy a zašle mu je bezhotovostním převodem na bankovní účet, který uvedl ve svém uživatelském účtu.

 • 3. Pozdržení finančních prostředků
 • 3.1 Schovatel má právo pozdržet vyplacení finančních prostředků ze své úschovy, pouze za předpokladu, že oprávněný nedodržel některou z povinností vyplývající mu z marketplace podmínek.
 • 3.2 V případě, že schovatel uplatní právo na pozdržení vyplacení finančních prostředků, bez zbytečného odkladu o tom informuje oprávněného a zahájí s ním jednání, jehož cílem bude odstranění důvodu pozdržení vyplacení finančních prostředků.
 • 3.3 V případě, že oprávněný se bude vyhýbat jednání o odstranění důvodu pozdržení vyplacení finančních prostředků, má schovatel právo o tomto informovat složitele.

 • 4. Vrácení finančních prostředků
 • 4.1 V případě, že ve lhůtě 90 dnů nebude dosaženo dohody mezi schovatelem a oprávněným o odstranění porušení marketplace podmínek, má schovatel právo finanční prostředky vrátit složiteli.
 • 4.2 V případě, že odstranění porušení marketplace podmínek vyžaduje delší čas, může schovatel lhůtu pro jednání prodloužit.
 • 4.3 Schovatel nemá právo rozhodovat ani vyhodnocovat spory vzniklé z kupní smlouvy mezi složitelem a oprávněným, ani jiné jejich vzájemné spory nebo spory mezi mini a třetími osobami. Může však dávat doporučení a sankce za nedodržování marketplace podmínek.
 • 4.4 Schovatel není oprávněn vydat peníze z úschovy složiteli mimo případy výslovně jmenované v těchto podmínkách.

 • 5. Poučení smluvních stran
 • 5.1 S odkazem na ustanovení § 9 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, složitel ohledně úschovy finančních prostředků prohlašuje, že je skutečným majitelem finančních prostředků, a že tyto prostředky nepochází z trestné činnosti a neslouží k legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
 • 5.2 Složitel a oprávněný souhlasí s tím, že peněžní prostředky budou po celou dobu úschovy na sběrném účtu a berou na vědomí, že schovatel nenese odpovědnost za ztráty na peněžních prostředcích vzniklé v důsledku případné špatné ekonomické situace banky, která tento účet vede.
 • 5.3 Úroky z částky přijaté do úschovy náleží schovateli jako odměna za tuto úschovu. Schovatel nemá nárok na náhradu nákladů spojených s vedením sběrného účtu.