Velká soutěž

Vážení zákazníci, chtěli bychom vás upozornit na to, že je nyní naše linka plně vytížena, a to převážně ohledně dotazů na ochranné pomůcky. Pokud Váš dotaz není urgentní, nebo nepotřebujete okamžitou reakci, napište nám prosím zprávu prostřednictvím kontaktního formuláře. Budeme se vám snažit odepsat a vyřešit vaši situaci v co nejkratším časovém intervalu. Naši pracovníci dělají co mohou, aby uspokojili všechny vaše požadavky. Prosíme o pochopení této situace a o strpení. Děkujeme.

Podmínky úschovy

Povinnosti a práva na základě těchto podmínek vznikají fyzickým nebo právnickým osobám, které mají s Ateli, s.r.o., IČ 29157013, sídlem Habrmannovo náměstí 794/5, Doubravka, 312 00 Plzeň, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 27472 uzavřenou smlouvu o službách v závislosti na typu využívaného uživatelského účtu.

Pojmy

Marketplace podmínky - blíže zde

Oprávněný - fyzická nebo právnická osoba, která má s provozovatelem uzavřenou Smlouvu o službách (uživatelský účet Prodávající) dle Všeobecných obchodních podmínek - služby virtuální galerie blíže zde a Smlouvu o poskytování virtuálního prostoru dle Marketplace podmínek blíže zde

Podmínky úschovy - pravidla obsažená v tomto dokumentu, pokud tyto podmínky neobsahují pravidla potřebná k řádnému provedení platby, přiměřeně se využijí obchodní podmínky sjednané mezi oprávněným a složitelem (uvedené na každé produktové stránce), na základě kterých se uzavírá kupní smlouva.

Sběrný účet - účet určený schovatelem pro platbu finančních prostředků do úschovy.

Schovatel - Ateli, s.r.o., IČ 29157013, sídlem Habrmannovo náměstí 794/5, Doubravka, 312 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 27472.

Složitel - fyzická nebo právnická osoba, která má s provozovatelem uzavřenou Smlouvu o službách (uživatelský účet Nakupující) dle Všeobecných obchodních podmínek - služby virtuální galerie blíže zde.

Smlouva o úschově - smlouva mezi složitelem, schovatelem a poskytovatelem uzavřená na základě těchto podmínek.


1. Úschova

1.1 V případě, že oprávněný a složitel spolu uzavírají kupní smlouvu, jejímž předmětem jsou produkty vystavené ve virtuální galerii PoštovnéZDARMA.cz, oba souhlasí, že uzavírají spolu se schovatelem smlouvu o úschově, která se řídí následujícími podmínkami úschovy.

1.2 Složitel se zavazuje složit k rukám schovatele finanční prostředky jedním ze způsobů úhrady, kterou oprávněný umožňuje, jako plnění vyplývající z kupní smlouvy mezi nimi uzavřené.

1.3 Oprávněný se zavazuje, že tento způsob plnění akceptuje.

1.4 Schovatel se zavazuje nakládat s finančními prostředky v souladu s těmito podmínkami.

1.5 Náklady spojené s úschovou hradí oprávněný.


2. Proces úschovy a výplaty

2.1 Složitel uhradí finanční prostředky na sběrný účet schovatele ve výši odpovídající kupní ceně z kupní smlouvy uzavřené mezi složitelem a oprávněným, a to ve lhůtě a způsobem, jakým si ujednali.

2.2 Schovatel o úhradě finančních prostředků bez zbytečného odkladu informuje oprávněného.

2.3 Oprávněný dle specifik jednotlivé použité metody úhrady splní svůj závazek, jenž vyplývá s kupní smlouvy mezi ním a složitelem.

2.4 Poté, co oprávněný splní svůj závazek vůči složiteli, schovatel uvolní finanční prostředky z úschovy a zašle mu je bezhotovostním převodem na bankovní účet, který uvedl ve svém uživatelském účtu.

2.5 V případě, že oprávněný nabízí způsob platby “Twisto” a složitel si tento způsob platby zvolí, řídí se tento proces podmínkami platby “Twisto”. Při využití této služby složitel hradí finanční prostředky prostřednictvím této služby.


3. Pozdržení finančních prostředků

3.1 Schovatel má právo pozdržet vyplacení finančních prostředků ze své úschovy, pouze za předpokladu, že oprávněný nedodržel některou z povinností vyplývající mu z marketplace podmínek.

3.2 V případě, že schovatel uplatní právo na pozdržení vyplacení finančních prostředků, bez zbytečného odkladu o tom informuje oprávněného a zahájí s ním jednání, jehož cílem bude odstranění důvodu pozdržení vyplacení finančních prostředků.

3.3 V případě, že oprávněný se bude vyhýbat jednání o odstranění důvodu pozdržení vyplacení finančních prostředků, má schovatel právo o tomto informovat složitele.


4. Vrácení finančních prostředků

4.1 V případě, že ve lhůtě 90 dnů nebude dosaženo dohody mezi schovatelem a oprávněným o odstranění porušení marketplace podmínek, má schovatel právo finanční prostředky vrátit složiteli.

4.2 V případě, že odstranění porušení marketplace podmínek vyžaduje delší čas, může schovatel lhůtu pro jednání prodloužit.

4.3 Schovatel nemá právo rozhodovat ani vyhodnocovat spory vzniklé z kupní smlouvy mezi složitelem a oprávněným, ani jiné jejich vzájemné spory nebo spory mezi mini a třetími osobami. Může však dávat doporučení a sankce za nedodržování marketplace podmínek.

4.4 Schovatel není oprávněn vydat peníze z úschovy složiteli mimo případy výslovně jmenované v těchto podmínkách.


5. Poučení smluvních stran


5.1 S odkazem na ustanovení § 9 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, složitel ohledně úschovy finančních prostředků prohlašuje, že je skutečným majitelem finančních prostředků, a že tyto prostředky nepochází z trestné činnosti a neslouží k legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.


5.2 Složitel a oprávněný souhlasí s tím, že peněžní prostředky budou po celou dobu úschovy na sběrném účtu a berou na vědomí, že schovatel nenese odpovědnost za ztráty na peněžních prostředcích vzniklé v důsledku případné špatné ekonomické situace banky, která tento účet vede.


5.3 Úroky z částky přijaté do úschovy náleží schovateli jako odměna za tuto úschovu. Schovatel nemá nárok na náhradu nákladů spojených s vedením sběrného účtu.