AKCE - dodatečná sleva 10% v košíku při nákupu nad 500 Kč a 20% při nákupu nad 1500 Kč na položky skladem v ČR u prodejce LEVNO, spol. s.r.o. Abychom mohli nabízet nejvýhodnější ceny tohoto outletového prodejce již od 10 Kč/kus, může být cena přepravy/balného u tohoto prodejce zpoplatněna v košíku.

Pravidla soutěže o hodnotné ceny

ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

Smyslem těchto pravidel je úplná úprava spotřebitelské soutěže (dále také jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně úplně a jasně upravuje pravidla a podmínky soutěže.

1. Pořadatel soutěže

1.1 Pořadatelem soutěže je společnost Ateli, s.r.o., IČ 29157013, sídlem Moravská 854/2, Doubravka, 312 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 27472 (dále také jen „pořadatel“ nebo „pořadatel soutěže“).

2. Trvání soutěže

2.1. Soutěž bude probíhat v ročních intervalech, přičemž přesné informace o začátku, konci, cenách a jejich počtu jsou uvedeny v podmínkách u každé jednotlivé dílčí soutěže. Soutěžním dnem se rozumí každý kalendářní den v období trvání soutěže (dále jen „soutěžní období“).

3. Účast v soutěži

3.1 Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba (dále jen „soutěžící“), která splní veškeré podmínky dle těchto pravidel a podmínky vyhlášené pro dílčí soutěž. Ceny pro soutěž zveřejňuje pořadatel soutěže v pravidlech pro každou dílčí soutěž zvlášť před jejím začátkem.

3.2 Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří úplně a řádně splní veškeré stanovené podmínky soutěže. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

3.3 Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či jiném obdobném vztahu k pořadateli soutěže. V případě, že se výhercem stane takto ze soutěže vyloučená osoba, výhra jí nenáleží. Stejně tak výhra nenáleží v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Ze soutěže jsou též vyloučeny osoby, které jakýmkoli způsobem nesplní podmínky uvedené v pravidlech.

4. Soutěže, výhry

4.1 V každé dílčí soutěži bude ze soutěžících náhodně (kódovým algoritmem) pořadatelem vybrán počet výherců odpovídající počtu cen vložených do dílčí soutěže.

4.2 Celkové výsledky každé dílčí soutěže jsou vyhlašovány po jejím skončení na FB profilu pořadatele.

“newsletter soutěž”

4.3 Podmínkou účasti v “newsletter soutěži” je přihlášení k odebírání novinek prostřednictvím zasílání “newsletter” a jejich přečtením.

4.4 Soutěžící může zvýšit šanci na výhru tím, že bude číst větší počet “newsletter”. O zvýšené šanci na výhru se soutěžící dozví změnou statusu soutěžícího v políčku “šance na výhru”, které obsahuje každý zaslaný následující “newsletter” po přečtení předcházejícího. Soutěžícímu podle počtu přečtených “newsletterů” mohou být přiděleny následující “šance na výhru”: nízká, střední, vysoká, velmi vysoká.

4.5 Šanci na výhru mají všichni soutěžící. Status soutěžícího nevylučuje soutěžícího z možnosti výhry.

4.6 Každý soutěžící může zaslaný “newsletter” přečíst pouze jednou, na duplicitní přečtení nebude brán zřetel.

“velká soutěž”

4.7 Podmínkou účasti ve “velké soutěži” je nákup na platformě  www.postovnezdarma.cz v určené minimální hodnotě. Tuto minimální hodnotu zveřejňuje pořadatel soutěže v pravidlech pro každou dílčí soutěž zvlášť před jejím začátkem.

další soutěže

4.8 Podmínky účasti v dalších soutěžích zveřejňuje pořadatel soutěže v pravidlech pro každou dílčí soutěž zvlášť před jejím začátkem.

5. Poskytnutí výhry

5.1 Výherce bude kontaktován prostřednictvím e-mailové adresy, kterou pořadateli poskytl.

5.2 V případě, že výherce do jednoho týdne od odeslání výzvy podle předchozí věty nebude na výzvu reagovat nebo výzva nebude na příslušnou e-mailovou adresu doručitelná nebo nepotvrdí, že je připraven výhru převzít, pak takovému výherci zaniká nárok na výhru.

5.3 Výhra bude soutěžícímu, který byl dle podmínek soutěže vylosován zaslána (dále jen “výherce”), na adresu kterou uvede, a to do dvou týdnů po potvrzení ze strany výherce, že je připraven výhru převzít. Pokud výherce výhru (zásilku) nepřevezme, ztrácí na výhru nárok.

5.4 Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude poskytnuta. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti.

5.5 Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny.

5.6. Bude-li zjištěno, že výherce nedodržel nebo porušil pravidla soutěže, výhra mu nebude udělena a bude vybrán náhradní výherce.

5.7 Výherci souhlasí s uveřejněním jejich emailu, jména a své fotky s vyhraným produktem (pouze pokud ji poskytnout) na webové stránce a profilech na sociálních sítích platformy  www.postovnezdarma.cz.

6. Práva a povinnosti pořadatele soutěže

6.1 Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru v soutěži výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výhry v případě, že mu výhra nebude poskytnuta dodavatelem tak, aby mohla být výherci předána v souladu s těmito pravidly.

6.2 Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž bez uvedení důvodů odložit, přerušit nebo zrušit či jednostranně změnit její pravidla, a to v průběhu celého soutěžního období.

6.3 Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře.

6.4 Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí sporných případů, zejména o udělení výhry či neudělení výhry, stejně jako o vyřazení kteréhokoliv účastníka ze soutěže. Takové rozhodnutí pořadatele je konečné a není možné se proti němu odvolat.

7. Souhlas se zpracováním osobních údajů

7.1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení GDPR je pořadatel.

7.2 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

7.3 Pořadatel nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

7.4 Pořadatel zpracovává osobní údaje, které mu soutěžící poskytl.

7.5 Pořadatel zpracovává identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro pořádání soutěže.

7.6 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je pořádání soutěže podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a oprávněný zájem pořadatele na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

7.7 Účelem zpracování osobních údajů je poskytování služeb a výkon práv a povinností vyplývajících ze soutěže a zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

7.8 Ze strany pořadatele dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním dává soutěžící svůj výslovný souhlas.

7.9 Pořadatel uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze soutěže a uplatňování nároků z ní eventuálně vyplývajících (po dobu 15 let od ukončení soutěže) a po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

7.10 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů pořadatel osobní údaje vymaže.

7.11 Příjemci osobních údajů (subdodavatelé pořadatele) jsou subjekty podílející se na dodání výher, zajišťující služby virtuálního prostoru a zajišťující marketingové služby.

7.12 Pořadatel má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

7.13 Za podmínek stanovených v GDPR má soutěžící právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, odvolat souhlas se zpracováním elektronické komunikace na adrese info@postovnezdarma.cz.

7.14 Dále má soutěžící právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

7.15 Pořadatel prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

7.16 Pořadatel prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

7.17 Přihlášením k odebírání novinek prostřednictvím zasílání “newsletter” soutěžící prohlašuje, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

7.18 Pořadatel je oprávněn tyto podmínky změnit. O novém znění podmínek bude soutěžící informován.