veľká súťaž

Predajca LEVNO sťahuje sklad, expedícia sa oneskorí o 4-5 dní. Ďakujeme za pochopenie.

Obchodní podmínky - služby virtuální galerie

 • Pojmy:
 • Obchodní podmínky - tyto všeobecné obchodní podmínky.
 • Poskytovatel - Naranu Prague s.r.o., IČ 04270452, sídlem Chotěbuzská 198, 103 00 Praha 10 Benice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 245046.
 • Uživatel - fyzická osoba, která uzavírá s poskytovatelem smlouvu o službě
 • Smlouva o službách - smlouva uzavřená mezi poskytovatelem a uživatelem o poskytování služeb.
 • Občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Služby - plnění poskytovatele ze smlouvy o poskytování služeb směrem k uživateli specifikované v bodu 2. obchodních podmínek.
 • Uživatelský účet - virtuální prostředí, které je uživateli poskytováno na základě smlouvy o službách poskytovatelem
 • Elektronická adresa uživatele - adresa, kterou uživatel uvedl v registračním formuláři
 • Helpdesk - místo pro elektronickou komunikaci mezi uživatelem a poskytovatelem, adresa info@postovnezdarma.cz

 • 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 • 1.1 Tyto obchodní podmínky poskytovatele upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o službách uzavírané mezi poskytovatelem a uživatelem.
 • 1.2 Služby jsou poskytovatelem poskytovány prostřednictvím virtuálního prostoru, který je dostupný na internetové adrese www.postovnezdarma.cz.
 • 1.3 Obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy osoba, která je uživatelem služeb, je fyzickou, která jedná mimo podnikatelskou činnost i osobou právnickou osobou či osobou, jež jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 • 1.4 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě o službách. Odchylná ujednání ve smlouvě o službách mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • 1.5 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o službách. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouva o službách se uzavírá v českém jazyce.
 • 1.6 Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 • 2. SLUŽBY
 • 2.1 Na základě smlouvy o službách poskytuje poskytovatel uživateli následující služby:
 • a) zřízení uživatelského účtu
 • b) správa uživatelského účtu
 • c) služby uživatelského účtu
 • d) informace o službách nákupní galerie www.postovnezdarma.cz
 • 2.2 Informace o obsahu jednotlivých služeb jsou vymezeny v těchto obchodních podmínkách nebo v uživatelském účtu. Rozsah služeb se může lišit v závislosti na jejich využívání.
 • 2.3 Poskytovatel si vyhrazuje právo na základě smlouvy o službách poskytovat pouze některé ze služeb uvedených v bodu 2.1 obchodních podmínek.

 • 3. UŽIVATELSKÝ ÚČET
 • 3.1 Na základě řádné registrace uživatele vyčlení poskytovatel ve svém virtuálním prostoru jeho část (uživatelský účet), kterou může uživatel využívat v rozsahu těchto obchodních podmínek a dalších vnitřních pravidel poskytovatele pro tento účel vydaných.
 • 3.2 Při registraci je uživatel povinen všechny údaje uvádět správně a pravdivě. Údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu jsou poskytovatelem považovány za správné. Poskytovatel nenese odpovědnost za škodu, která vznikne uživateli z důvodu nesprávných informací v uživatelském účtu.
 • 3.3 Při registraci vyplní uživatel objednávkový nebo registrační formulář. Poskytovatel si vyhrazuje právo při registraci prostřednictvím objednávkového formuláře uživateli zřídit omezenou verzi uživatelského účtu, která neobsahuje kompletní nabídku poskytovaných služeb. Poskytovatel si vyhrazuje právo v registračním formuláři požadovat a poskytovat uživateli další informace potřebné ke splnění povinností, které mu vyplývají z platných právních předpisů a uzavřeného smluvního vztahu.
 • 3.4 Uživatel má možnost zvolit si z následujícího výběru typu účtů:
 • a) nákupní
 • b) prodejní
 • c) logistický
 • d) affilateský
 • e) individuální se specifikací činnosti
 • 3.5 Před odesláním formuláře je uživateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do něj vložil, a to i s ohledem na možnost uživatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do formuláře. Formulář odešle uživatel poskytovateli kliknutím na tlačítko “Pokračovat”. Tímto bodem jsou údaje uvedené ve formuláři poskytovatelem považovány za správné.
 • 3.6 Poskytovatel po obdržení a kontrole formuláře uživateli elektronickou poštou, na jeho elektronickou adresu, potvrdí zřízení uživatelského účtu a možnost využívání dalších službách a jejich podmínky. Tímto bodem je registrace považována za řádnou dle bodu 3.1 obchodních podmínek.
 • 3.7 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 • 3.8 Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 • 3.9 Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy uživatel uživatel poruší své povinnosti ze smlouvy o službách.
 • 3.10 Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob, kteří jsou subdodavateli poskytovatele.

 • 4. UZAVŘENÍ SMLOUVY O SLUŽBÁCH
 • 4.1 Veškerá prezentace služeb umístěných ve virtuálním prostoru poskytovatele, včetně uživatelského účtu uživatele je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o službách ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 • 4.2 Služby poskytované poskytovatelem na základě smlouvy o službách jsou zdarma. Tímto ustanovením není omezena možnost uživatele uzavřít s poskytovatelem úplatnou smlouvu o službách za individuálně sjednaných podmínek.
 • 4.3 Smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem vzniká řádnou registrací dle bodu 3.6 obchodních podmínek.
 • 4.4 Uzavřením smlouvy o službách uživatel souhlasí s podmínkami úschovy, více zde.
 • 4.5 Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o službách. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o službách (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí uživatel sám.

 • 5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O SLUŽBÁCH
 • 5.1 Uživatel může odstoupit od smlouvy o službách, kdykoliv během jejího trvání. Poskytovatel si vyhrazuje právo vyřídit odstoupení od smlouvy ve lhůtě, která je k tomu přiměřená vzhledem k typu uživatelského účtu vybraného užitelem. Lhůta na vyřízení odstoupení od smlouvy o službách se prodlužuje o dobu, která je potřebná pro vypořádání nevypořádaných závazků mezi poskytovatelem a uživatelem.
 • 5.2 Pro odstoupení od smlouvy o službách může uživatel využit vzorový formulář poskytovaný poskytovatelem, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od smlouvy o službách může uživatel zasílat na adresu elektronické pošty poskytovatele prostřednictvím helpdesku.
 • 5.3 V případě odstoupení od smlouvy o službách se smlouva od počátku ruší. A pokud je to vzhledem k charakteru možné, vrátí si strany poskytnutá plnění, a to do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od smlouvy o službách. Odstoupí-li uživatel od smlouvy o službách, nese náklady spojené s vrácením plnění poskytovateli. Místo pro vrácení plnění je sídlo poskytovatele.

 • 6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
 • 6.1 Ač se v rámci smlouvy o službách nejedná o úplatné plnění, je-li to dle charakteru poskytovaných služeb možné a přiměřené, respektuje poskytovatel pravidla ohledně práv a povinností vyplývajících z vadného plnění, jenž se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Možnost a přiměřenost ohledně práv a povinností vyplývajících z vadného plnění posuzuje poskytovatel.
 • 6.2 Práva z odpovědnosti za vady v rozsahu bodu 6.1 obchodních podmínek se uplatňují u poskytovatele elektronicky prostřednictvím helpdesku nebo v jeho sídle.
 • 6.3 Poskytovatel je povinen uživateli vydat potvrzení o tom, kdy uživatel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace uživatel požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato potvrzení jsou zasílána elektronicky prostřednictvím helpdesku na elektronickou adresu uživatele.
 • 6.4 Uživatel sdělí poskytovateli, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže uživatel změnit bez souhlasu poskytovatele.

 • 7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI
 • 7.1 Poskytovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • 7.2 Vyřizování stížností uživatelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím helpdesku. Informaci o vyřízení stížnosti uživatele zašle poskytovatel na elektronickou adresu uživatele.
 • 7.3 Je-li to dle charakteru poskytovaných služeb možné a přiměřené je k mimosoudnímu řešení sporů ze smlouvy o službách příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi poskytovatelem a uživatelem ze smlouvy o službách.
 • 7.4 Je-li to dle charakteru poskytovaných služeb možné a přiměřené je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 • 7.5 Uzavřením smlouvy o službách souhlasí uživatel s podmínkami zpracování osobních údajů.
 • 7.6 Pokud je nutné, aby v procesu doručování zásilky mezi uživateli proběhlo celní řízení, uzavřením smlouvy o službách zároveň zplnomocňuje uživatel poskytovatele k tomu, aby ho zastupoval v celním řízení, a to v rozsahu všech potřebných úkonů k propuštění zboží do volného oběhu, resp. k těmto úkonům jménem uživatele zmocňoval třetí osoby, zejména provozovatele poštovních služeb. Jedná se zejména o zastoupení v celním řízení, platbu celního dluhu, ev. jiných poplatků souvisejících s celním projednáním.

 • 8. DORUČOVÁNÍ
 • 8.1 Uživateli může být doručováno na elektronickou adresu uživatele.

 • 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 • 9.1 Pokud vztah založený smlouvou o službách obsahuje mezinárodní prvek, pak si strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není uživatel, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 • 9.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, na místo neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 • 9.3 Smlouva o službách včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě, případně záznam o konkludentních smlouvách. Archivy nejsou přístupné.
 • 9.4 Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy o službách. Tento formulář byl vytvořen dle vzoru zveřejněného Českou obchodní inspekcí. Uživatel může využít i jinou formu oznámení, za předpokladu, že bude obsahovat informace nutné pro jeho vyřízení. Oznámení se zasílá v elektronické formě na adresu elektronické pošty helpdesku.
 • 9.5 Kontaktní údaje poskytovatele jsou uvedeny ve výkladu pojmu poskytovatel.
 • Oznámení o odstoupení od smlouvy o službách
 • Odesílatel: (jméno a příjmení, bydliště, případně e-mail, tel. číslo)

 • ………………………………………………………………………………………………

 • Dne ………………… jsem s Vámi uzavřel smlouvu o službách
 • Využívám možnosti dané těmito obchodními podmínkami a odstupuji od smlouvy o službách.

 • V ………………… dne …………………