Aplikace pro Android Aplikace pro iPhone

Smluvní podmínky provizního systému Affiliate

Všeobecné obchodní podmínky spolupráce a provizního systému společnosti Ateli, s.r.o.

I. Základní ustanovení

1. Účast v provizním systému vzniká registrací účastníka na webových stránkách provozovatele a přihlášením účastníka do provizního systému provozovatele, čímž odsouhlasí tyto všeobecné obchodní podmínky, tím dochází k uzavření dohody o spolupráci mezi účastníkem a provozovatelem. Dohoda o spolupráci se řídí těmito podmínkami. Po odsouhlasení těchto podmínek nese účastník plnou odpovědnost za jejich dodržování a jejich případné porušení.

2. Provozovatelem provizního systému je společnost Ateli, s.r.o., IČ: 29157013, se sídlem Sokolovská 118, Plzeň, 323 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni v oddíle C, vložce 27472.

3. Účastníkem může být fyzická osoba starší 18-ti let způsobilá k právním úkonům či právnická osoba provozující nebo spravující webové stránky, která se zaregistruje na webových stránkách provozovatele a na základě přihlášení do provizního systému a odsouhlasení těchto podmínek se zapojí do provizního systému. Účastníkem nemůže osoba, které je ve vztahu k provozovateli, v pracovním či jiném obdobném poměru a příbuzní těchto osob.

4. Návštěvníkem je osoba, která navštíví webové stránky účastníka, na kterých je umístěna reklamní plocha provozovatele a proklikem na tuto plochu je přesměrován na webové stránky provozovatele.

5. Webovými stránkami provozovatele jsou webové stránky s doménou postovnezdarma.cz

6. Webovými stránkami účastníka se rozumí webové stránky účastníka, které provozuje či je jinak oprávněn k jejich správě, přičemž je oprávněn k umísťování reklamních ploch třetích osob na tyto stránky. Účastník bude informovat provozovatele o tom, na jaké webové stránky hodlá reklamní plochy umístit.

7. Reklamní plochou se rozumí vyhrazené místo na webových stránkách účastníka určené k zobrazování reklamy provozovatele. Reklamou se rozumí například banner, jiný reklamní panel či textový odkaz s aktivním linkem na webové stránky provozovatele, který je umístěný na webových stránkách účastníka. Za účelem umístění reklamní plochy poskytne provozovatel uživateli příslušný HTML kód, prostřednictvím kterého umístí uživatel reklamní plochu provozovatele na své nebo jím spravované webové stránky. Provizním odkazem se rozumí statická URL adresa (provozovatelem předem určená a definovaná), kterou účastník použije k odkazování na stánky provozovatele.

8. Proklikem se rozumí prokliknutí reklamní plochy návštěvníkem na webových stránkách účastníka, kterým se aktivuje odkaz na webové stránky provozovatele.

9. Účastnickým účtem je účet účastníka vedený provozovatelem v rámci administrace provizního systému, ke kterému má uživatel on-line přístup přes uživatelské rozhraní. Na účtu jsou evidovány údaje týkající se zejména počtu návštěvníků, objednávek a jejich stavu a provizního účtu.

10. Provizním účtem se rozumí účet obsahující evidenci veškerých odměn účastníka, na které mu vznikl platný nárok. Provizní účet je součástí uživatelského účtu.

11. Účastník v plné míře odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním v rozporu s těmito podmínkami a/nebo právním řádem České republiky, resp. Slovenské republiky provozovateli, jiným uživatelům webových stránek provozovatele nebo jiným třetím osobám. Této odpovědnosti se nelze zprostit.

12. Při porušení těchto podmínek účastníkem nebo v případě odůvodněných pochybností o dodržování podmínek uživatelem má provozovatel právo požadovat na účastníkovi odstranění reklamní plochy na jeho webových stránkách, zablokovat účastníkovi účet či jej odstranit, zrušit odměny na provizním účtu, které byly získány v souvislosti s porušením nebo nedodržováním podmínek, či odmítnout vyplacení těch odměn, u nichž je podezření na jejich pochybné získání. Odstraněním účtu účastníka z uvedených důvodů ztrácí účastník nárok na odměny, které mu ke dni zrušení účtu nebyly vyplaceny a to bez jakékoliv možnosti na jejich náhradu. Rozhodnutí o porušení podmínek a následných opatřeních je plně v kompetenci provozovatele.

13. Provozovatel si vyhrazuje právo požadovat po uživateli odstranění reklamních ploch na webových stránkách či odstranit účet účastníka bez uvedení důvodů, přičemž účastník neztrácí nárok na odměny dosažené do této doby s výjimkou uvedenou v předchozím bodu.

14. Účastník ručí provozovateli za správnost a úplnost údajů uvedených v registraci. Zároveň je účastník povinen všechny změny ihned aktualizovat.

II. Reklamní plochy, provizní odkazy a prokliky

1. Účastník se účastí v provizním systému zavazuje, že na svých webových stránkách vytvoří dostatečný prostor pro umístění reklamní plochy (a/nebo provizního odkazu) a prostřednictvím příslušného HTML kódu poskytnutého mu provozovatelem tuto reklamní plochu (a/nebo provizní odkaz) na webových stránkách umístit.

2. Reklamní plochy a provizní odkazy mohou být umístěny pouze na webové stránky zaměřené na české a slovenské uživatele (a návštěvníky) celosvětové sítě internet, přičemž jejich obsah musí být v českém nebo slovenském jazyce.

3. Účastník nesmí jakkoliv pozměňovat HTML kódy, grafickou podobu či obsah reklamních ploch poskytnutých mu provozovatelem k umístění na webových stránkách účastníka bez předchozího souhlasu provozovatele.

4. Reklamní plochy a provizní odkazy není možné umísťovat na webových stránkách s obsahem, který je v rozporu s právními předpisy České republiky či s dobrými mravy, s nelegálním obsahem, pornografickou tématikou, nabízející možnosti nelegálního stahování (WAREZ, MP3 apod.), na webových stránkách, které na takové stránky odkazují či je jinak propagují. Uživatel je povinen dbát na to, aby reklamní plochy a provizní odkazy byly umístěny na takových webových stránkách, které neohrožují nebo nesnižují dobré jméno provozovatele.

5. Účastník je povinen zajistit, aby na webových stránkách, na které umístí reklamní plochu provozovatele, nedocházelo prostřednictvím programů, skriptů, znovunačítáním reklamních bannerů či jinými způsoby k úmyslnému či nekalému zvyšování počtu zobrazení reklamních ploch provozovatele nebo k umělému navyšování prokliků.

6. Pro správné zobrazení widgetové reklamní plochy a jejího obsahu musí mít návštěvník povolený JavaScript. V opačném případě nelze reklamu zobrazit a účastník není v takovém případě oprávněn nárokovat si případný prospěch z reklamních ploch, která se návštěvníkovi nezobrazují.

7. Účastník nesmí na svých webových stránkách, na kterých se zobrazuje reklamní plocha provozovatele, zobrazovat jiné reklamní plochy nebo prvky, které by mohl návštěvník zaměnit za reklamní plochu provozovatele nebo si je mohl s reklamní plochou provozovatele, provozovatelem či jeho aktivitami spojovat.

8. Zprostředkování přístupu na webové stránky provozovatele prostřednictvím webových stránek účastníka se zaznamená pouze v případě, že má návštěvník ve svém prohlížeči povolené tzv. cookies, má je v plném rozsahu povolené pro webové stránky provozovatele a při dokončování objednávky zboží či služeb provozovatele je daný záznam v cookies, pocházející z prokliku, přítomný a dostupný.

9. Jestliže návštěvník cookies povolená nemá, blokuje jejich používání pro webové stránky provozovatele, dodatečně je ze svého prohlížeče odstraní, přepíše či jiným způsobem znemožní přečtení původního záznamu z cookies při dokončování objednávky zboží nebo služeb provozovatele, nenese za to provozovatel žádnou odpovědnost a účastníkovi nevzniká nárok na provizi z návštěvníkem vytvořené objednávky.

10. Informace v cookies o prokliku návštěvníka přes reklamní plochu provozovatele na webových stránkách účastníka je platná po dobu 30 dní od prokliku. Po této době se objednávky vytvořené návštěvníkem nepovažují za zprostředkované účastníkem a nevzniká mu nárok na provizi. Doba informace v cookies o prokliku může být jednostranně změněna provozovatelem, přičemž změna je účinná od okamžiku jejich zveřejnění na webových stránkách provozovatele.

11. Účastník nesmí používat žádné prostředky či nástroje k blokování úplného otevření a zobrazení webové stránky provozovatele po kliknutí na reklamní plochu provozovatele či jinak omezovat návštěvníka v přístupu na webové stránky provozovatele.

12. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit z provizního systému takové reklamní plochy, které po dobu jednoho měsíce či delší nevykazují žádnou aktivitu, nevedou k návštěvnosti webových stránek provozovatele nebo jsou nefunkční.

13. Provizní systém je detailně monitorován a vyhodnocován. Jakékoliv pokusy o zneužití systému budou provozovatelem postihovány. V případě, že je provozovateli touto aktivitou způsobena škoda, bude tato škoda zadokumentována a následně řešena právní cestou. Škody, které dosáhnou výše zakládající trestněprávní odpovědnost, jsou zadokumentovány a předány orgánům činným v trestním řízení. Do způsobené škody se zahrnuje rovněž náhrada času technika a/nebo operátora, který danou událost zpracovává.

14. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zobrazování reklamních ploch a provizních odkliků na nevhodných stránkách bez nutnosti uvedení důvodu. Rozhodnutí o vhodnosti či nevhodnosti závisí na provozovateli. Poruší-li účastník některé ze shora uvedených omezení, je provozovatel oprávněn postupovat v souladu s bodem I.12.

III. Odměna

1.Odměnou účastníka za spolupráci se rozumí provize za zprostředkované objednávky návštěvníků.

2. Provize účastníka se počítá z celkové ceny zboží a služeb ze zprostředkované objednávky, kterou návštěvník u provozovatele uzavře při návštěvě webových stránek provozovatele na základě prokliknutí reklamní plochy provozovatele umístěné na webových stránkách účastníka. Provize se stanovuje z každé účastníkem zprostředkované objednávky návštěvníka. Provize se počítá pouze z celkové ceny dodaného zboží (a služeb) bez příplatkových služeb, které bylo objednáno při prvotní objednávce koncovým zákazníkem (nezahrnují se tedy dodatečně přidané položky).

3. Účastníkovi náleží provize pouze z vyřízené objednávky, tedy za zboží nebo služby skutečně dodané provozovatelem návštěvníkovi, které byly návštěvníkem řádně zaplaceny. Objednávka návštěvníka se považuje za vyřízenou dnem vystavení konečné faktury.

4. Provize, na které účastníkovi vznikne platný nárok, budou evidovány na provizním účtu účastníka vedeného v rámci účastnického účtu. Provize z vyřízené objednávky může být zpětně strhnuta z důvodu vrácení zboží zákazníkem ve lhůtě 30 dnů od doručení nebo z důvodu stornování a vydobropisování objednávky z jiného titulu.

5. Účastník nemá nárok na provizi z objednávky, která je realizována ve prospěch účastníka, jeho rodinných příslušníků či příbuzných, nebo ve prospěch jeho podnikatelských aktivit nebo majetkově propojených osob.

6. Účastník má nárok pouze na provize, které byly získány v souladu s těmito obchodními podmínkami a nebylo jich dosaženo podvodným či nekalým způsobem. Nekalým způsobem se pro účely tohoto systému rozumí cílení na brandová klíčová slova (např. poštovné zdarma, poštovnézdarma.cz, krajkové šaty poštovné zdarma). 

7. Výše provize se řídí zvoleným „Affiliate programem“ a podle příslušného sortimentu zboží či služeb zveřejněného na webových stránkách provozovatele. Pro výpočet konečné provize za zprostředkované objednávky návštěvníků jsou rozhodující sazby provizí platné v okamžiku uzavření objednávky.

8. Provozovatel si vyhrazuje právo upravovat výši sazeb provizí a odměn za prokliky, přičemž tyto změny jsou účinné od okamžiku jejich zveřejnění na webových stránkách provozovatele.

9. Nárok na vyplacení odměn vzniká účastníkovi tehdy, dosahuje-li celková výše odměn na jeho provizním účtu minimálně částky stanovené ve zvoleném "Affiliate programu" a provozovatelem nebude na jeho straně zjištěno porušení těchto podmínek. Pro první výplatu odměn navíc platí, že účastník se musí provizního systému účastnit nejméně po dobu 1 měsíce před žádostí o vyplacení odměny.

10. Odměny se účastníkům vyplácejí takto:

a) účastníkům, kteří propagaci provozovatele zajišťují v rámci své podnikatelské činnosti, budou odměny vyplaceny na základě faktury, kterou účastník zašle naskenovanou provozovateli prostřednictvím zákaznického servisu. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti řádného daňového dokladu a požadovaná výše odměny v ní musí být uvedena včetně DPH (v případě, že je plátcem DPH). Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení provozovateli. V rámci první fakturace je účastník povinen prokázat provozovateli svou podnikatelskou činnost (např. doručením kopie živnostenského oprávnění či výpisu z obchodního rejstříku apod).

b) účastníkům, kteří propagaci provozovatele nezajišťují v rámci své podnikatelské činnosti, budou odměny vyplaceny na základě naskenované žádosti o vyplacení odměny odeslané prosřednictvím zákaznického servisu. Žádost musí obsahovat celé jméno partnera, adresu trvalého pobytu, datum, požadovanou částku výplaty, číslo bankovního účtu, Affiliate email a podpis. Odměna bude uživateli vyplacena nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti o její vyplacení provozovateli.

11. Výše odměny požadované uživatelem k vyplacení musí odpovídat údajům uvedeným na provizním účtu ke dni, ke kterému jejich vyplacení uživatel požaduje. Provozovatel je oprávněn žádost účastníka a správnost uvedených údajů přezkoumat. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí oznámí provozovatel účastníkovi svá zjištění, přičemž se smluvní strany zavazují poskytnout si součinnost potřebnou k vyřešení této záležitosti. Po dobu řešení takové záležitosti se staví lhůty stanovené k vyplacení odměn.

12. Vyplácení provizí probíhá výhradně bankovním převodem na bankovní účet uživatele vedený v bance na území České nebo Slovenské republiky, přičemž účastník je povinen sdělit provozovateli veškeré potřebné údaje (číslo účtu). Provize nebudou vypláceny v hotovosti, zahraničním bankovním převodem(mimo SR), složenkou ani jiným způsobem, nebude-li mezi účastníkem a provozovatelem sjednáno jinak.

IV. Námitky účastníka

1. Účastník má v případě pochybností, zejména o správnosti evidence provizí, zprostředkovaných objednávek, odměn nebo zablokování účtu, resp. nevyplacených provizí, možnost uplatnit u provozovatele své námitky. V takovém případě je účastník povinen doložit všechny dostupné údaje a záznamy, které s námitkami souvisejí.

2. Účastník má právo uplatnit své námitky do 30 dní ode dne vzniku skutečnosti, která je důvodem námitky. Na pozdější námitky není provozovatel povinen reagovat.

3. Námitky musí být účastníkem zaslány provozovateli v písemné formě, kterou se rozumí odesláním zprávy prostřednictvím zákaznického servisu. Za řádně uplatněné námitky se považují pouze takové, které jsou provozovateli v pořádku doručeny, jsou čitelné a obsahují všechny informace a podklady, které jsou potřebné k úplnému posouzení námitek provozovatelem.

4. Posouzení a rozhodnutí o podaných námitkách je plně v kompetenci provozovatele. Námitky jsou provozovatelem vyřizovány zpravidla ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení provozovateli. Rozhodnutí provozovatele je poté oznámeno účastníkovi.

V. Doba trvání dohody a její zánik

1. Dohoda o spolupráci je uzavřena na dobu neurčitou.

2. K zániku dohody může dojít

a) dohodou mezi účastníkem a provozovatelem.

b) výpovědí účastníka nebo provozovatele. Výpověď musí být učiněna v písemné formě a doručena druhé smluvní straně a to i bez udání důvodů. Výpovědní doba činí 15 dnů a začíná běžet ode dne následujícího po doručení výpovědi smluvní straně, které je určena.

c) odstoupením účastníka nebo provozovatele. Účastník je oprávněn od této dohody odstoupit, jestliže je provozovatel v prodlení s výplatou odměn o více jak 60 dnů po dni splatnosti. Provozovatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, jestliže bude prokázáno, že uživatel postupuje v rozporu s těmito obchodními podmínkami, právními předpisy nebo dobrými mravy. Oznámení o odstoupení musí být učiněno v písemné formě a doručeno druhé smluvní straně s uvedením důvodu odstoupení. Dohoda zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od dohody ze strany provozovatele zaniká účastníkovi nárok na jakoukoliv odměnu.

3. Zánik dohody nemá vliv na případné nároky na náhradu škody.

4. Účastník je povinen nejpozději do 5 dnů ode dne zániku dohody odstranit veškeré reklamní plochy provozovatele na všech webových stránkách, kde byly uživatelem umístěny.

5. V případě zániku dohody na základě dohody nebo výpovědi je uživatel oprávněn vyžádat si vyplacení odměn u provozovatele, na které mu ke dni zániku dohody vznikl nárok, a to nejpozději do 15 dnů ode dne zániku dohody. Jestliže si účastník v uvedené lhůtě vyplacení odměn u provozovatele nevyžádá, ztrácí na ně jakýkoliv další nárok.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Účastník souhlasí s tím, že provozovatel může shromažďovat a zpracovávat jeho osobní údaje (zj. jméno, název firmy, název a adresu stránek účastníka). Provozovatel prohlašuje, že nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastník dále uděluje provozovateli souhlas k užívání osobních údajů v marketingových materiálech, seznamech účastníků provizního systému, finančních výkazech apod.

2. Tyto podmínky, dohoda o spolupráci, jakož i práva o povinnosti zde výslovně neupravené, se řídí českým právním řádem, občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

3. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit tyto obchodní podmínky. Změny budou uživatelům předem oznámeny v příslušné sekci (Affiliate nástěnka) a účinnosti nabývají od okamžiku jejich zveřejnění na webových stránkách provozovatele. Nesouhlasí-li uživatel se změnami podmínek, může dohodu o spolupráci vypovědět v souladu s příslušnými ustanoveními v článku V.

4. V případě, že by některé ustanovení těchto podmínek bylo nebo se stalo zčásti nebo zcela neplatným, neúčinným nebo nerealizovatelným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

5. Účastník je povinen nezneužívat případné chyby v provizním systému či je zveřejňovat nebo sdělovat třetím osobám. Jestliže účastník objeví v provizním systému chybu nebo jinou nesrovnalost, která způsobuje nesprávné chování systému, narušení bezpečnosti či jiné potíže, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit provozovateli.

6. Provozovatel nezodpovídá za případné škody způsobené výpadkem serveru provizního systému, přetížením serveru či chyby v provizním systému, následkem kterých se nezobrazí reklamní plochy či se naruší načítání stránek klientů.

7. Všeobecné obchodní podmínky v tomto znění jsou platné a účinné od 10.05.2017.